Parlagfű projekt, 2010.

Parlagfű projekt (április 29. - május 21.)

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés és az egészséges szemléletmód kialakítása, ezért választottuk a TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0049 pályázat keretében megvalósítandó három hetet meghaladó projekt témájául a parlagfüvet. A projekt-hónap célja volt, hogy a tanulók a tanítási és tanórán kívüli foglalkozások keretében minél több ismeretet szerezzenek a parlagfűről: a növényről, annak élettani hatásáról, az ellene való védekezés lehetőségeiről, előtérbe helyezve az önálló ismeretszerzés, élményszerzés, képesség- és készségfejlesztés módszereit. A projektben elsősorban a pályázatba bevont tanulócsoportok vettek részt, de természetesen minden osztállyal igyekeztünk megismertetni a programot.
A tanulók érdeklődéssel fogadták a témát, s lelkesen vettek részt a feladatok megoldásában. A tanítási- tanulási folyamatban óriási segítséget jelentett a Körlánc Egyesület igényes szakmai anyaga, a diákok előzetes tapasztalata, tudása. A projekt nyitónapja április 29-én volt.
A 2. évfolyam rendhagyó környezetismeret óra keretében részt vett egy bemutatóórán, ahol a parlagfű oktatócsomag egy moduljának feldolgozását láthattuk. Szabó Kornélia Amit a parlagfűről tudni kell című óráját egy szakmai konzultáció követett, ahol a résztvevő pedagógusok feltehették kérdéseiket a látottakkal, hallottakkal kapcsolatban. A szakmai nap egy továbbképzéssel folytatódott, melynek témája a parlagfű volt. Különböző kooperatív technikák segítségével ötleteket kaptunk a projekthónap tanórai és tanórán kívüli megvalósításához.
A projektet a tanulók előzetes tudásának, személyes tapasztalatainak, involváltságuk feltárásával indítottuk: személyes élményeikről számoltak be, saját ismereteikről, átélt és elszenvedett allergiás tüneteikről. Tapasztalatot cserélhettek, önálló véleményt alkothattak, eközben fejlesztettük a szóbeli fogalmazási készségüket. A feladatokat úgy állítottuk össze, hogy minden érzékszervre hassanak, különböző tevékenységekre épüljenek, differenciáltak legyenek, fejlődjenek általuk a szociális, a kognitív, a személyes és a mozgásos kompetenciák.
Célunk volt a sikerélményhez juttatás. Mindezekhez egyéni, páros és csoportos formát alkalmaztunk kooperatív tanulási módszerekkel, technikákkal. Az előzetes információszerzésre építve előtérbe került a megfigyelés, a szemléltetés, a szóbeli és írásbeli szövegértés és-szerkesztés, a látványfeldolgozás, a játék, a számítás-mérés, a képek és rajzok elemzése, adatfeldolgozás a tantárgyak sajátosságainak megfelelően.
A tanórákon a parlagfű növény külső tulajdonságairól, fejlődésének jellemzőiről, továbbá az általa okozott légúti betegségekről beszélgettek a tanulók tanáraikkal. A téma feldolgozása révén alkalom nyílt összefüggések keresésére, ok-okozati viszonyok felismerésére, megfigyelés, emlékezet fejlesztésére, felelősségteljes gondolkodás kialakítására. Szövegfeldolgozás során a tanulók jegyzetet, vázlatot, igaz-hamis állításokat készítettek, gyakorolták a lényegkiemelést, betűrendes szógyűjtést, felelet-kiegészítős feladatokat oldottak meg. Tollbamondást írtak, szólásokat vizsgáltak, keresztrejtvényt, rajzokat, felhívó jellegű plakátot készítettek, allergiatérképet, pollennaptárt, grafikonokat, táblázatokat értelmeztek, készítettek. Statisztikai adatokat dolgoztak fel számítással, grafikus ábrázolással, számítógéppel. Határértéket vizsgáltak, összehasonlító elemzéseket végeztek. A parlagfű képéből puzzle-t raktak ki a gyerekek, és a témával kapcsolatban totót is töltöttek. Egyéni feladataikhoz információkkal szolgáltak a szakkönyvek, lexikonok, ismeretterjesztő folyóiratok, az Internet és a különböző IKT-s eszközök. A különböző műfajú és formájú kreatív szövegalkotással élményszerűbbé tettük az órákat, a megismert szakszókincs alkalmazásával magyar és angol nyelvű fogalmazásokat készítettek a tanulók, dramatikus jeleneteket mutattak be. Az emberi érzelmeket, viszonyulásokat is megjelenítő előadás a tapasztalati úton megismert valóság felfedezésére, bemutatására szolgált, továbbá segítette a nem nyelvi kifejezőeszközök megfigyelését is. A szerepjátékok, drámapedagógiai elemek alkalmazásával történő helyzetgyakorlatok során átélhették az együttműködés érzését és élményét, önismeretük fejlődött, a visszahúzódó gyerekekre is bátorítóan hatott.
Az osztályokban és családokban végzett közvélemény-kutatás után a gyerekek szemléltető ábrákat, azaz kör- és oszlopdiagramokat szerkesztettek.
Köszönet illeti iskolánk védőnőjét is, aki tartalmas előadást tartott az allergia fogalmáról, tüneteiről, fajtáiról, a tennivalókról és az egyén felelősségéről.
A projektet sikeres prezentációkkal, bemutatással zártuk. A Power point-os bemutatók a parlagfűről – képekkel, szöveggel, animációval és áttűnéssel – segítette az ismeretek mélyítését, rögzítését. A tantárgyakba sikeresen beépítettük a parlagfűvel
kapcsolatos ismereteket. Az előre megtervezett programot megvalósítottuk. A gyerekek a megvalósult projektet pozitívan értékelték. Bízunk abban, hogy a hónap során a diákok sok új ismerettel gazdagodtak miközben fejlődött a kapcsolatteremtő, együttműködési és empatikus készségük is és használható ismereteket szereztek.

Újváriné Lőrincz Tünde, Ficsórné Réti Emese, Janek Erzsébet, Nagyné Szabó Andrea,
Tóthné Molnár Ágota, Leléné Gonda Irén, Pallagi Anna, Szabó Leonóra