A napközi otthonunk

 

A napközi OTTHONUNK!

Iskolánk nevelő-oktató munkájának egyik kiemelt színtere a napközi otthon, mely fontos szerepet tölt be a gyermeki személyiségfejlesztés folyamatában. Öt napközis csoportunk van. A csoportok vezetői önálló munkaközösséget alkotnak.

 

Munkánk célja

 

A tanulók adottságaihoz, fejlődési üteméhez igazodó személyiségfejlesztés.

 

Feladataink között szerepel

- A Pedagógiai Programban meghatározott értékek, követelmények közvetítése. Az egyetemesen elfogadott erkölcsi normák, szokások elfogadására nevelés.

- Az iskola pedagógiai elveivel való azonosulás, a pedagógiai munka színvonalának emelése.

- A gyermek testi-lelki egészségének védelme. Az iskola egészségnevelési és drogprevenciós feladatainak megvalósítása.

- A tanulók csoporton belüli interperszonális kapcsolatainak figyelemmel kísérése. Közösségfejlesztés, a csoportok hagyományainak ápolása.

- A csoportok foglalkozási rendjének és annak tartalmának összehangolása.

- A hagyománnyá vált szabadidős programjaink színvonalának emelése.

 

Csoportjainkban törekszünk az elfogadó, szorongásmentes pedagógiai légkör megteremtésére, a családias, a gyermeki személyiséget tiszteletben tartó nevelői attitűd alkalmazására. Gyermekeinknek igyekszünk olyan feltételeket teremteni, ahol jól érzik magukat, képességeiket kibontakoztathatják. Gondoskodunk a pihenésükről, felfrissülésükről, és megteremtjük a nyugodt tanulás feltételeit.

A szükséges személyi, tárgyi feltételek adottak iskolánkban. A gyermekek iskolai életében szerepet játszó felnőttek (osztályfőnök, napközis nevelő, fejlesztő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) összehangolt munkája, és a szeretetteljes, biztonságos légkör megteremtése pozitív fejlődést biztosít tanulóinknak.

A havonkénti munkaközösségi foglalkozásaink lehetőséget teremtenek egymás munkájának segítésére, a nyílt konzultációra, a tapasztalatok cseréjére.

Kiemelten foglalkozunk a pályakezdő kollégákkal, segítjük beilleszkedésüket, munkájukat.

 

Kapcsolatot tartunk

 

- A napközibe járó gyermekek családjával, egyre több programunkba vonjuk be őket

- Az alsós és felsős munkaközösséggel

- A Diákönkormányzattal

- A település kulturális intézményeivel

- A településen működő civil szervezetekkel

- Iskolánk Alapítványával.

 

A kompetencia alapú oktatást a napközi otthon nevelőmunkájába is bevezettük. Szövegértés szövegalkotás, illetve Szociális életviteli és környezeti kompetencia területen.

Úgy tekintjük, hogy a napközi otthon a pedagógiailag szervezett nevelési folyamat kiterjesztése a tanórán kívüli idő jelentős részére.

Céljainkat elsősorban a tanulási illetve szabadidős tevékenységek megszervezésével, irányításával, a közösségi élet kibontakoztatásával valósítjuk meg.

 

Nevelési területeink

- Az önálló tanulás

- Szabadidő-szervezés

- Társkapcsolatok

- Egészséges életmódra nevelés

- Környezeti nevelés

 

Alapelveink

 

- Családias jellegű légkörben megvalósuló személyiség fejlesztés.

- A napközi otthon otthonjellegének biztosítása.

- Szorongásmentes légkör megteremtése.

- Egyéni bánásmód alkalmazása.

- A gyermek önállóságának, személyiségének tiszteletben tartása.

 

 

Módszereink

- projekt

- kooperatív technikák

- drámajáték

- vita

 

A napközi otthonban folytatott nevelőmunkánk megújulása már évekkel ezelőtt elkezdődött. A korábbi években több olyan továbbképzésen vettünk részt, melynek segítségével sokat változott megítélésünk a napközis munkával kapcsolatban.

Megfogalmazódott bennünk az igény a módszertani megújulásra. Nyitottak és fogékonyak vagyunk az innovációra. A közoktatási törvény szerint a napközi nem kötelező eleme a peda­gógiai programnak. Mi mégis úgy éreztük, hogy elkészítjük ezt a programot és beépítjük az iskola pedagógiai programjába. A program harmonizál a környezeti, illetve egészségnevelés­sel.

A tartalmi megújulás érdekében elkészítettük az egész tanévet átölelő havi projektjeinket, melyekbe beépítettük a már korábban hagyománnyá vált sikeres szabadidős programjainkat. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a komplex programmal hozzájárulhattunk a napközi szerepének és funkciójának átértékeléséhez, módszertani megújulásához.