Szitakötő Őszi beszámoló

SZITAKÖTŐ LIGET MŰHELY GYERMEKIRODALMI FOLYÓIRAT

NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

Az idei tanév első folyóiratában több szövegre és versre esett a választásunk, az őszi lapszámból. Az alsó tagozat teljes létszámban, azaz 11 csoporttal kapcsolódott be a műhelymunkába és 1 felsős osztály vett részt a Szitakötő Liget Műhely folyóirat megismerésében és feldolgozásában. Míg az 1-2. osztályos tanulók figyelmét a versek izgalmai keltették fel, addig a 3-4. osztályos gyerekeket az érdekelte leginkább, mit rejtenek a tükrös mesék, történetek. A felsős osztály tanulói angol nyelvi órán Edgar Degas képeit nézegették és elemezték együtt.

Az 1. osztályos napközis csoportok Búth Emília: „Veréb” című versével ismerkedtek meg. A kedves kis vers könnyen memorizálható és korábbi, már meglévő tapasztalatra építhető.

A 2. osztályos csoport gyermekei Fecske Csaba: „Kíváncsiság” című versét olvasgatták szívesen és nézegették a rajzos illusztrációt, amely önarckép rajzolására ösztönözte őket. Ki vagyok? Milyen vagyok én? Kis tükörrel a kezükben elmerenghettek külső majd belső tulajdonságaikon. De volt olyan 2-3. osztályos napközis csapat, akik Szirmai Panni: „Sellő Lilla kalandjai”-ban vettek részt és tettek izgalmas, képzeletbeli utazást a Balaton-partra.

Örömmel töltött el, hogy ismét több tantárgyat be tudtunk integrálni a projektnap megvalósításába, valamint az Egészséghét mentálhigiénés szemléleti törekvéseit is nagymértékben segítette a folyóirat témaköreinek irodalmi-etikai megközelítése.

A Napközis Munkaközösség kiemelt fejlesztési területként kezeli az anyanyelvi-, és szociális kompetenciát, valamint a művészi-esztétikai kifejezőkészséget.

Ebben a tanévben minden Napközis Csoportvezető csatlakozott a Szitakötős programhoz!

Ráhangolódásként a Napközis Kollégák kaptak 1-1 újságot a Szitakötő őszi számának elemzésre, majd az iskolai könyvtárban végeztek „kutatómunkát” csoportjaikkal. Először könyvtári napközis foglalkozás keretében, élő és interaktív módon ismerkedtek a gyerekek a Szitakötő őszi számával. A csoportok közösen választották ki azt a művet, amit feldolgozásra szántak.

ÖKO- iskolaként működünk, így kiemelt területünk a környezettudatos szemléletmód kialakítása, az élővilág védelmére való nevelés.

Az elsősök azt a verset emelték ki az újságból, melynek főszereplője a kis veréb. Az ő korosztályukhoz ez áll legközelebb, báboztak és madáretetőbe magvakat szórtak a verebeknek, majd lerajzolták élményeiket. Búth Emília: „Veréb” versecskéje színes, hangulatos és vidám illusztrációja felkeltette figyelmüket.

A másodikos csoportok Gyökeres Kinga: „A király tükre” című meséjét választották és dolgozták fel élménypedagógiai péntek alkalmával. Dramatikus játék során eljátszották a mesét és rajzaikat összefűzve, kis könyvecskét alkottak a meseképekből. Szirmai Panni: „Sellő Lilla kalandjai”-ban pedig kalandos útjuk a Balaton-partra vezetett.

A harmadikos korosztály tanulói Kelemen Tamás: „Foncsor” művének kiválasztását követően, művészi délután során különböző technikák alkalmazásával, kooperatív csoportmunkában végezték alkotó feladataikat. Mini tárlatlátogatás után választották ki azt a négy alkotást, melyet egységes keretbe illesztve, mozaikot hoztak létre. Más csoport a természettudományos szemlélethez kötődve és az Egészséghét projektbe ágyazva Inczédy Tamás: „Paradicsom és retek” beszélgetését tartották legmegfelelőbbnek feldolgozásra. De voltak, akik visszavágytak a nyári Balaton-partra és ezt most „Sellő Lilla kalandjai”-ban megtehették. Mindhárom történetből kiváló, érdemi munkák születtek.

A negyedikes napköziseknek Z. Karvalics László: „A vándorló tükörtojás” ismeretterjesztő szövegére esett a választásuk. A felettébb érdekes írás felkeltette a 10 éves korosztály érdeklődését, hiszen a világ számos területét érintve- nemzetek, nyelvészet, gasztronómia, irodalom, történelem, földrajz, fizika- halad a történet vezérfonala. Csodás „aranykönyv” készült kezük nyomán! Az ismeretterjesztő szöveghez készült anyanyelvi- idegen nyelvi játékos totó feltöltésre került a folyóirat segédanyagába.

A felső tagozat angol nyelvórájának témája a „Nézzük együtt Edgár Degas képeit!” írás volt. A tanóra keretében értelmezték a tanulók az olvasottakat. Elkalandoztak az internet segítségével Degas által érintett országokba. Érintettek több idegen nyelvi területet, az angol mellett. Beszélgetést kezdeményeztek a „Bellelli család”-i portréról és a „Négy táncos” című festményről. Angol nyelven fejtették ki véleményeiket, meglátásaikat Degas művészi alkotásairól, képi látásmódjáról, emberábrázolásáról. Elemezgették a portrén és a festményen megjelenő emberek érzéseit, nonverbális kommunikációját, testbeszédét. Sokat tanultak ezen az órán a gyerekek, hiszen a megszokottól eltérő látásmódot élhettek át a művek által, szaktanáruk vezetésével.

Minden munka, kiállítás keretében a tantermeket és az iskola folyosóját díszítik majd az őszi szünetet követően.

Megyesi Anikó koordinátor, Napközis Munkaközösség-vezető

Algyő, 2021.10.25.